O magnetima

Opšte o magnetima

Magnetno tvrde materijale možemo podeliti na metalne, keramičke i oksidne. Barijum ferit predstavnik je keramičkih magneta. Keramički magneti u odnosu na metalne imaju nižu remenentnu indukciju, a veću koercitivnu silu. Ove osobine zahtevaju konstrukciju keramičkih magneta veće površine, a manje dužine. Velika koercitivna sila omogućava višepolno magnećenje, što je velika prednost keramičkih magneta u odnosu na metalne. Pored tehničkih prednosti, postoje i ekonomske prednosti u upotrebi keramičkih magneta, jer su sirove baze od kojih se proizvode jeftine, Dobra stabilnost temperature + 400°C  za razliku od metalnih magneta koji se prave od veoma skupe sirovine.
Keramički magneti se proizvode klasičnom tehnologijom izrade keramike. Presovanjem se dobija određeni oblik magneta koji se zatim sinteruje na temparaturi od oko 1250°C. Pri sinterovanju dimanzije se smanjuju za oko 15%. Barijum ferit ima heksagonalnu kristalnu strukturu sa boljim magnetnim karakteristikama duž kristalne c-ose. Ukoliko pri presovanju deluje magnetno polje , čestice će se orjentisati, tako da će dobijeni magnet imati bolje magnetne osobine u pravcu delovanja polja. Ova vrsta magneta se naziva anizotropnim.
Izotropni magneti se presuju bez magnetnog polja i njihove magnetne osobine su jednake u svim pravcima.
Specijalna vrsta keramičkih magneta se plastoferiti. Njihove osobine su nešto slabije, ali zato imaju odlike plastike, elastični su.
Feriti su jedinjenja oksida gvožđa i dvovalentnih osida metala (ZnO, MnO, NiO, BaO i dr.) koji poseduju ferimagnetne osobine.U poređenju sa metalnim feromagneticima, feritni keramički magnetni materijali imaju sledeće prednosti: visoku električnu otpornost, koja omogućava primenu feritnih jezgara pri visokim frekvencijama, visoke vrednosti početne permeabilnosti tehnologija dobijanja ferita omogućuje izradu jezgara različitih oblika pogodnih za primenu.Sve ove osobine čine ferit nezamenjivim magnetnim materijalom za elektronske komponente.Prema primeni feriti se dele na: meke ferite za široku potrošnju meke ferite za profesionalnu upotrebu ferite za memorije i prekidačka jezgra mikrotalasne ferite