Proizvodi

PROIZVODI

NEODIMIJUMSKI MAGNETI
Neodijum magneti su vrsta materijala koja je počela intezivnu primenu 80-tih godina. NdFeB (neodijum magneti) napravljeni su od legura neodijuma, gvožđa i bora. U svetu slove za najjače magnete u primeni. Zaštićeni su niklom ili plastičnom masom, izuzetno su jaki i mogu držati masu koja je i preko 1000 puta veća od samog magneta.
Temperaturni opseg primene neo magneta je od +80 do 200°C.
U rukovanju ovim magnetima treba voditi računa o njihovoj jačini, jer može doći do povreda, usled neopreznog korištenja. Primenjuje se u industriji za proizvodnju elektromotora, aplikativnih delova, reklamnog materijala. >>> Detaljnije

PERMANENTNI MAGNETNI LIFT
Upotreba: Za podizanje i transport feromagnetičkog materijala do 2000kg
Ručno upravljani permanentni magneti za podizanje i prenošenje ravnih i okruglih feromagnetnih materijala.
Za maksimalnu sigurnost stvarna nosivost je 2-3 puta veća od nazivne.
Maksimalna radna temperatura je 80°C.
Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.
IHIS-Magneti 2015 d.o.o >>>Detaljnije

KERAMIČKI ANIZOTROPNI MAGNETI
Ova vrsta magneta ima heksagonalnu kristalnu strukturu sa boljim magnetnim karakteristikama duž kristalne c-ose.
Ukoliko pri presovanju deluje magnetno polje , čestice će se orjentisati, tako da će dobijeni magnet imati bolje magnetne osobine u pravcu delovanja polja.
Proizvode se u obliku: torusa, segmenata, diskova, pločica, valjaka
Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.
IHIS-Magneti 2015 d.o.o >>>Detaljnije

KERAMIČKI IZOTROPNI MAGNETI
Primena keramičkih magneta je vrlo široka. Koriste se u: mašinskoj industriji, auto inustriji, medicini, proizvodnji nameštaja, izradi reklamnog materijala, merno-regulacionoj tehnici,separatori i držači.
Izotropni magneti se presuju bez magnetnog polja i njihove magnetne osobine su jednake u svim pravcima.
Proizvode se u raznim oblicima, kao što su: rotori, statori, prstenovi, pločice, diskovi, držači i u ostalim oblicima po zahtevu kupca.
Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.
IHIS-Magneti 2015 d.o.o >>>Detaljnije

MEKI FERITI
Feriti su jedinjenja oksida gvožđa i dvovalentnih oksida metala (ZnO, MnO, NiO, BaO i dr.) koji poseduju ferimagnetne osobine.
U poređenju sa metalnim feromagneticima, feritni keramički magnetni materijali imaju sledeće prednosti:
visoku električnu otpornost, koja omogućava primenu feritnih jezgara pri visokim frekvencijama, visoke vrednosti početne permeabilnosti, tehnologija dobijanja ferita omogućuje izradu jezgara različitih oblika pogodnih za primenu.
Sve ove osobine čine ferit nezamenjivim magnetnim materijalom za elektronske komponente.
Široka primena mekih ferita je u fabrikama šavnih cevi za visokofrekventno varenje.
Prema primeni feriti se dele na: meke ferite za široku potrošnju, meke ferite za profesionalnu upotrebu, ferite za memorije i prekidačka jezgra, mikrotalasne ferite.
Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.
IHIS-Magneti 2015 d.o.o >>>Detaljnije

PLASTOFERITI
Posebna vrsta keramičkih magneta su plastoferiti. Oni se proizvode od smeše barijum – feritnog praha i termoplastičnog veziva tehnologijom izrade plastike.
Njihove magnetne osobine su nešto slabije, ali zato imaju osobinu plastike, tj. elastičnost.
Primenjuju se u proizvodnji frižidera, zamrzivača, tuš kabina, stolarije, aplikacija.
Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.
IHIS-Magneti 2015 d.o.o

IMPEDERI - FERITI ZA SPECIJALNE NAMENE
U industrijskoj proizvodnji šavnih cevi primenjuje se indukciono, visokofrekventno zavarivanje cevi.
Visoka temperatura za zavarivanje obezbeđuje se indukcijom struje visoke učestanosti pomoću radnog kalema i njenim usmeravanjem do zone za zavarivanje pomoću impedera.
Radni kalem je načinjen od bakarne cevi i konstruisan tako da dobijenu energiju od generatora oscilacija dovodi u zonu zavarivanja. Impeder dovedenu energiju usmerava na šav cevi gde se postignutom visokom temperaturom ostvaruje zavarivanje.>>>Detaljnije

BIOMAGNETI
Biomagneti ili akupunkturni magneti u primeni su poznati više od 3000 godina u Kini i staroj Grčkoj. Imaju širu primenu u lečenju velikog broja bolesti uz preporuku i savet lekara. Veličinu magneta i pol koji ide do tela, određuje lekar.Veliki broj korisnika pokušava da sam odredi mesta koja treba tretirati, međutim, za to treba imati instrukcije lekara.
Biomagneti u proizvodnom programu IHIS Magneta se proizvode u sledećim oblicima: disk sa ravnom površinom, disk sa kalotom, disk sa kupom, magnetne pločice različitih dimenzija.
Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.
IHIS-Magneti d.o.o >>>Detaljnije

MAGNETNI SEPARATORI
Magnetni separatori se koriste za iszdvajanje gvozdenih delova iz raznih nemagnetnih delova: Princip rada se sastoji u činjenici da nehomogeno magnetno polje deluje na gvozdene čestice tako što ih privlači ka izvoru toga polja, magnetu.
Primeri magnetne separacije su izdvajanje gvozdenih čestica iz: plastičnih granula, žitarica, livarskog peska, šećera, soli, raznih praškastih materijala, nafte, ulja..
Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.
IHIS-Magneti 2015 d.o.o >>>Detaljnije