Anizotropni magneti

KERAMIČKI ANIZOTROPNI MAGNETI

Primena keramičkih magneta je vrlo široka. Koriste se u: Proizvodnji elektricnih brojila, vodomera, mašinskoj industriji, auto inustriji, medicini, proizvodnji nameštaja, izradi reklamnog materijala, merno-regulacionoj tehnici, separatori i držači.
ANIZOTROPNI MAGNETI
Ova vrsta magneta ima heksagonalnu kristalnu strukturu sa boljim magnetnim karakteristikama duž kristalne c-ose.
Ukoliko pri presovanju deluje magnetno polje , čestice će se orjentisati, tako da će dobijeni magnet imati bolje magnetne osobine u pravcu delovanja polja.
Proizvode se u obliku: torusa, segmenata, diskova, pločica, valjaka...

Opšte o Anizotropnim magnetima

Kada se telo koje poseduje magnetne osobine stavi u magnetno polje H, tada između
polja H i magnetne indukcije u telu B ne postojili linearna zavisnost, već se izražava jednačinom: B=μοH+J
gde je J magnetna polarizacija tela a μο permabilitet vakuma i jednak je μο=4л 10-7 H/m
Kriva zavisnosti B=f(H) histerezisni ciklus i data je na slici 1 (puna linija)
Ako se za različite vrednosti Hm nacrtaju histerizisni ciklusi i njihovi vrhovi povežu, dobija se kriva B=f(H)
koja se naziva osnovna kriva magnećenja. Ova kriva se obično navodi kao karakteristika magnećenja materijala.

Polje zasićenja Hs
Polje zasićenja Hs je polje kojim se magnet magnetiše do zasićenja Js. Daljim povećavanjem polja namagnetisanost tela se ne menja.

Kriva razmagnećivanja
Radna oblast permanentnog magneta leži u drugom kvadrantu histerizisne petlje.
Ovaj de predstavllja krivu razmagnećenja odnosno magnetnu indukciju i polarizaciju razmagnećenja magneta. (Slika 2)

Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.